Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 24, 2012
Image Size
327 KB
Resolution
900×675
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,245 (2 today)
Favourites
42 (who?)
Comments
46
Downloads
14
×
Magi by OtakuZjg Magi by OtakuZjg
Enjoy :iconawwwwwplz:
Add a Comment:
 
:iconhaneko-chan:
Haneko-chan Featured By Owner Jan 22, 2013  Student Digital Artist
REPORTED!
Reply
:icon13teardrops:
13tearDrops Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
you'd have to ask the artist's permission to edit their artworks...
Reply
:iconaoikusanguyen:
AoikusaNguyen Featured By Owner Jan 2, 2013  Hobbyist General Artist
Ồ bạn chép tranh à :">

Trông hệt hình gốc đấy nhỉ :">

Cho hỏi một bức chép thế này mất bao lâu :">
Reply
:iconbunnydee12:
bunnydee12 Featured By Owner Jan 2, 2013
đâu, nhanh mà nhỉ =)) lên pts bấm xoẹt xoẹt vài nút ấy mà =))))
pts cũng ko dụng tâm nữa chứ, lỡ fake rồi phải fake cho giống chứ =)))
Reply
:iconaoikusanguyen:
AoikusaNguyen Featured By Owner Jan 2, 2013  Hobbyist General Artist
Ơ thế thì chắc là một thể loại speed drawing mới :">
Reply
:iconbunnydee12:
bunnydee12 Featured By Owner Jan 2, 2013
vậy là bản đi trước thời đại đó, mở đầu cho 1 thời đại chép tranh bằng pts, vô cùng nhanh và chật lượng :>
.
.
.
.
.
.
và dễ bị phát hiện
= )))))))))))
Reply
:iconaoikusanguyen:
AoikusaNguyen Featured By Owner Jan 2, 2013  Hobbyist General Artist
Chết thật =))
.
.
.
.
.
.
.
Thích câu cuối thế =)))
Reply
:iconnajhaikezeh:
NaJHaikezeH Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist
Nice stealing ;) [link]
Reply
:iconkumie-san:
Kumie-san Featured By Owner Jan 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
Hỏi chút
Vẽ lại = gì vậy?
Reply
:iconmenstos:
Menstos Featured By Owner Jan 1, 2013  Student Traditional Artist
: ))))) Hơi đâu vẽ lại làm j : ))) PTS cái rụp ra hàng của em ấy ~ :iconmingplz:
Reply
Add a Comment: